REGULAMIN


Postanowienia wstępne

Sklep internetowy The Outfit, dostępny pod adresem internetowym www.theoutfit.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą The Outfit Aleksandra Kibała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9731063209, REGON 382701809.

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Stary Kisielin - Liliowa 38, 66-002 Zielona Góra
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@theoutfit.pl

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta. 
Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta. 
Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. 
Założenie konta w sklepie jest darmowe.
Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w zakładce "Kontakt z nami".

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy: 
zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury (jeżeli chce się takową otrzymać), jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Stary Kisielin - Liliowa 38, 66-002 Zielona Góra.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Płatność przy odbiorze
Płatność za pobraniem
Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
Płatności elektroniczne
Płatność kartą płatniczą.

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.
Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez klienta: 
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 godziny od czasu zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki.
Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia. 
A W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego Produktu, produkt będzie gotowy do odbioru w następny dzień roboczy. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.
Dostawa produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży. 
Odbiór osobisty Produktu przez klienta jest bezpłatny. 

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w tym samym czasie (14 dni) zwracany produkt powinien do nas dotrzeć.
Produkt musi dotrzeć do sprzedawcy w stanie nienaruszonym, bez widocznych śladów oraz zapachów użytkowania.
Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
Sprzedawca nie przyjmuje paczek zwrotnych wysyłanych za pobraniem, do Paczkomatu oraz Punku Odbioru.
Zwrotowi nie podlegają stroje kąpielowe oraz bielizna.
Towary odsyłane w ramach procedury zwrotnej należy wysyłać na adres The Outfit ul. Stary Kisielin - Liliowa 38, 66-002 Zielona Góra.

Reklamacja i gwarancja

 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy. Reklamowany towar powinien dotrzeć do nas do 14 dni od otrzymania towaru ,jeżeli zauważyli Państwo wadę przy otwieraniu zamówienia. W innych przypadkach towar objęty jest 12 miesięcznym okresem reklamacji.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru. 
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
Reklamacji nie podlega różnica w kolorze (odcieniu) przedmiotu, który może się różnic odcieniem na zdjęciu i w rzeczywistości. Zależne jest to od ustawień ekranu. 
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres The Outfit ul. Stary Kisielin - Liliowa 38, 66-002 Zielona Góra.


Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być: 
W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym. 
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
O każdej zmianie sprzedawca informuje konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą The Outfit Aleksandra Kibała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9731063209, REGON 382701809 
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.theoutfit.pl
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
Konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz